За нас

За нас
Сертификати

За нас

„Еврометал строй-В” ООД реализира национални и международни проекти, свързани с индустриално проектиране, строителство и реконструкция на промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура. Дружеството изпълнява строителство на обекти с жилищно, административно и производствено предназначение и високо строителство – в това число заводски комини и инсталации.
„Еврометал строй-В” ООД разполага с високотехнологично и специализирано оборудване за производство на метални конструкции и изделия от метал.
Ангажираните в дружеството висококвалифицирани специалисти, както и използването на собствени ресурси в строителните дейности, гарантират качественото изпълнение на поетите ангажименти.
В „Еврометал строй-В“ ООД е внедрена система за производствен контрол на метални елементи за метални конструкции, в съответствие с БДС EN ISO 1090 – 1:2009 и системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015.
„Еврометал строй-В” ООД интегрира система за управление на качеството и системата за управление на околната среда, съгласно БДС EN ISO 14001:2005. Грижата за здравето и безопасността при работа на служителите е основен ангажимент, затова ръководството е въвело и изпълнява всички поети ангажименти, съобразно изискванията на стандарта за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
За защита на данните както на дружеството, така и на неговите клиенти в „Еврометал строй-В“ ООД успешно се прилага система за информационна сигурност по стандарта ISO 27001:2013.
Компанията е определяна като коректен и надежден партньор в изпълнението на мащабни и специфични строителни проекти. Вписана e в Централния професионален регистър на строителите в България за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група.

Акценти в дейността

„Еврометал строй-В” ООД участва в изграждането на заводи, търговски и спортни обекти, спортни съоръжения и жилищно строителство. Сред българските обекти, по които успешно работи са: Национална спортна база на Българския футболен съюз, Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Враца, Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Видин, Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Бургас, Жилищен комплекс „Лабиринт“ – гр. Варна, Хотел „Астория“ – к.к. „Златни пясъци“, Завод за производство на лагери ”SKF”, спортни зали, метални халета за складови площи, открити и закрити пазари.
„Еврометал строй-В” ООД работи по съвременни технологии с гарантирано качество при използване на сертифицирани материали. Проектите на дружеството се отличават със съвременен дизайн, оригинални конструкции и функционалност.
Сред предимствата на компанията са конкурентните цени, търговските отстъпки за количества и обеми и комплексната реализация на обекти – от идеен проект до ключ.
„Еврометал строй-В” ООД затвърждава позициите си на надежден партньор сред строителните предприемачи в България.
Компанията разполага и със свидетелства за регистрация на полезен модел и промишлен дизайн, издадени от патентното ведомство на Република България.

Сертификати за акредитация

ISO сертификати

Камара на строителите

Удостоверение
първа група

Удостоверение
втора група

Удостоверение
трета група

Удостоверение
пета група

Патенти

Свидетелство за регистрация на полезен модел – гребло за снегопочистване

Свидетелство за регистрация на промишлен дизайн – павилион

Свидетелство за регистрация на полезен модел – спирков навес

Европейски проекти

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-5832-C01 по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”.

Проект BG16RFOP002-6.00290923-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност – предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност.

Проект BG16RFOP002-2.077-1670-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19