Проект BG16RFOP002-2.077-1670-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19